Πρόσκληση Επιλογής Ωφελουμένων


as_etha


19.12.2013 αριθμ.πρωτ. 42

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στη Θεσπρωτία»
η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης»,
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους του Νομού Θεσπρωτίας), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

 • Είναι Άνεργοι, Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
 • Είναι Νέοι Επιστήμονες (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Παράρτημα),
 • Είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Παράρτημα).

Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

Στόχος είναι η εργασιακή ένταξη των ωφελουμένων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.
Το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 90 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την:

 • Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.),
 • Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ),
 • Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες),
 • Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής.

Περιοχή παρέμβασης

Περιοχή Παρέμβασης είναι ο Νομός Θεσπρωτίας.

Κλάδοι παρέμβασης

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής, οι οποίοι είναι κυρίως ο πρωτογενής τομέας και η επεξεργασία προϊόντων του (ατομικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για δενδροκαλλιέργειες, οπωροκηπευτικά, αρωματικά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες – υδατοκαλλιέργειες, τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, παραδοσιακά επαγγέλματα σχετιζόμενα με τον πρωτογενή τομέα) και ο τριτογενής τομέας κυρίως, τουρισμός με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό, πράσινα επαγγέλματα, προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας και ομορφιάς, υποστήριξη τουρισμού κρουαζιέρας, υπηρεσίες εστίασης – Μεσογειακή διατροφή, logistics κλπ).

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Συντονιστής)
 • ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 • ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 • ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 • ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (6ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ)
 • ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι, συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του Συντονιστή Φορέα: Ομοσπονδία Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Παλιό Λιμάνι, Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46100, Αρμόδιες: κα Ντόκου Φρειδερίκη, κα Χαραλάμπους Έφη) θα υποβάλουν και τα εξής έγγραφα:

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα

 1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 3. Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
  Απλά Φωτοαντίγραφα
 4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 5. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
 6. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
 7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
 9. Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
 10. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
 11. Έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., για τους νέους επιστήμονες
 12. Αποδεικτικά ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., για τους δικαιούχους αγρότες
  Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας
 13. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική τους εμπειρία
 14. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
 15. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
 16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ «ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ».

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης έως και την 31.12.2013 (ώρες 09:00-12:00), στα γραφεία του Συντονιστή Φορέα: Ομοσπονδία Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» (Παλιό Λιμάνι, Ηγουμενίτσα, ΤΚ 46100, Πληροφορίες: κα Ντόκου Φρειδερίκη, κα Χαραλάμπους Έφη). Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

eu